Teď rozvážíme do: 55 min.m

ROZVÁŽÍME ZE SMÍCHOVA - PRAHA 5

PŘIJÍMÁME HOTOVOST / TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA 725880008

DODRŽUJEME MAX. VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - VŠE DORUČUJEME V OCHRANNÝCH OBALECH

Storno podmínky akce a catering

STORNO PODMÍNKY PRO SPOLEČENSKÉ AKCE A OBJEDNÁVKY CATERINGU
SPOLEČNOSTI RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o. 

Úvodní ustanovení

1.1   Tyto storno podmínky (dále jen „storno podmínky“) se vztahují na zrušení rezervace společenské akce typu svatba, barbecue, raut, hostina, nebo jiné podobné akce uskutečňující se v prostorách poskytovatele (jak je definován níže) (dále jen „akce“), a dále na objednávky cateringu na společenskou či jinou akci pořádanou objednatelem (jak je definován níže) (dále jen „catering“), sjednané mezi objednatelem akce nebo cateringu (dále jen „objednatel“) a poskytovatelem akce nebo cateringu, jímž se rozumí společnost RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., se sídlem Na Struze 1, 110 00 Praha 1, IČO: 291 36 211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202846 (dále jen „poskytovatel“), a to prostřednictvím písemně učiněné objednávky (např. e-mailem nebo dopisem) a/nebo prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele, který je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.babiccinrozvozjidel.cz.
1.2   Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky cateringu nebo akce, nikoliv z výše případné
zálohové platby.
1.3   Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 9 dnů
před uskutečněním akce nebo datem dodání cateringu. Záloha činí, pokud se objednatel a poskytovatel nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednané akce nebo cateringu. Záloha může být rovněž zaplacena poskytovateli v hotovosti.
1.4   V případě zrušení akce nebo cateringu, u kterých již byla provedena zálohová platba a dle storno
podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je
poskytovatel povinen objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.


Storno podmínky pro akce a catering

1.5   Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek v případě zrušení akce nebo cateringu ze strany objednatele za následujících podmínek:
(i)    storno akce/cateringu více jak 30 dnů před datem konání akce – bez poplatku;
(ii)   storno akce/cateringu 29 – 20 dnů před datem konání akce – poplatek ve výši 60% ceny;

(iii)  storno akce/cateringu 19 – 10 dnů před datem konání akce – poplatek ve výši 80 % ceny;

(iv)  v případě zrušení akce méně než 9 dnů před datem konání akce/dodání cateringu, je poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek 100 % z ceny objednávky.

1.6   V případě, že objednavatel při objednávce cateringu uvede nepravdivé údaje místa nebo času doručení objednávky, stanovuje se storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky.
1.7   Objednatel je povinen zajistit, aby se dostavil na místo doručení cateringu a catering v místě doručení očekával a převzal. V případě nepřevzetí objednávky cateringu objednavatelem má poskytovatel právo na zaplacení storno poplatku ve výši 100 % z ceny objednávky.
1.8   V případě zrušení objednávky cateringu v čase méně nebo rovno 5 hodin před časem plánované expedice cateringu za účelem včasného dodání cateringu upřesněného v řádné objednávce má poskytovatel právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky.


Podmínky storna ze strany poskytovatele
1.9   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno akce nebo cateringu.
1.10 Dojde-li ke stornu akce ze strany poskytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem akce, nemá objednavatel právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně
vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním obstaráním akce.
1.11 Za okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele za vznik škody objednateli se
považuje i skutečnost, že ze strany poskytovatele dojde vůči objednateli ke stornu
v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem akce.
1.12 Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi
poskytovatelem a objednatelem postupovat dle odst. 1.9 až 1.11 výše, pak platí, že poskytovatel
odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši
1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou
stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.


Závěrečná ustanovení
1.13 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
1.14 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
1.15 Právní vztahy mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy, ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými v případné smlouvě mezi poskytovatelem a objednatelem. V případě, že je objednavatelem spotřebitel, se v rozsahu, v jakém tyto storno podmínky odporují zákonné úpravě ochrany spotřebitele, použijí Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu Babiččin rozvoz jídel.
1.16 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis,
fax).
1.17 Zrušení objednávky lze provést ze strany poskytovatele i objednatele pouze
písemně (e-mail, dopis, fax).
1.18 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., Na Struze 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, adresa elektronické pošty info@restaurace-rizkarna.cz, telefon 725 880 008.
1.19 Tyto storno podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023.
 
 
 

 
 

 

Vaše objednávka

Celkem 0,00 Kč
Košík je zatím prázdný. Nejprve si vyberte si nějaké jídlo z naší nabídky.